INFORMACJE PODSTAWOWE

Deklaracja dostępności


Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP -
Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego


Data publikacji strony internetowej: 2013-08-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


Treści niedostępne:

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów itp.).


Wyłączenia:

 • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Igor Dąbrowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 760 30 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna:

Siedziba DTBS Sp. z o.o. w Dębnie mieści się w budynku przy ulicy Droga Zielona 1 (wejście od ul. Słowackiego)  na 1 piętrze.
Do budynku prowadzi j wejście od ul. Słowackiego.

Do głównego wejścia prowadzą schody i podjazd dla wózków.
Przy schodach obok wejścia znajduje się domofon, przez który mogą załatwić sprawę osoby nie mogące wejść po schodach lub wezwa pomoc.
Wszystkie biura znajdują się na 1 piętrze.

Toaleta znajduje się na 1 piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:

 1. przejdź do głównego menu
 2. przejdź do treści
 3. przejdź do wyszukiwarki
 4. przejdź do mapy serwisu

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

 • dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu.
 • dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu.

Przedmiot działania:

 1. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie,
 2. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi na zlecenie,
 3. Wynajem i eksploatacja nieruchomości na własny rachunek,
 4. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
 5. Wynajem samochodów ciężarowych i innych pojazdów do przewożenia ładunków,
 6. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 7. Wykonywanie robót budowlanych murarskich,
 8. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
 9. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
 10. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
 11. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych,
 12. Wykonywanie instalacji gazowych,
 13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 14. Tynkowanie,
 15. Zakładanie stolarki budowlanej,
 16. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 17. Malowanie,
 18. Szklenie,
 19. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 20. Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
 21. Produkcja wyrobów betonowych budowlanych z wyjątkiem budynków prefabrykowanych,
 22. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,
 23. Doradztwo budowlane i sprawowanie nadzoru budowlanego,
 24. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 25. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 26. Sprzedaż hurtowa instalacyjnego sprzętu hydraulicznego i grzejnego,
 27. Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych i innych,
 28. Działalność szkoleniowa w zakresie zarządzania nieruchomościami

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.173.000,- (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące) i dzieli się na 2 346 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Miasto i Gmina Dębno, pokrywając je aportem w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym, na którą składa się działka Nr 180/5 o obręb 6 miasta Dębno, położonej w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1, wpisanej do księgi wieczystej Kw 34960 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.

Podkategorie